திருவாசகம் பாடல்கள்

மாணிக்கவாசகர்

திருச்சதகம் - மெய்யுணர்தல்
திருச்சதகம் - அறிவுறுத்தல்
திருச்சதகம் - சுட்டறுத்தல்
திருச்சதகம் - ஆன்ம சுத்தி
திருச்சதகம் - கைம்மாறு கொடுத்தல்
திருச்சதகம் - அநுபோக சுத்தி
திருச்சதகம் - காருணியத்து இரங்கல்
திருச்சதகம் - ஆனந்தத்து அழுந்தல்
திருச்சதகம் - ஆனந்த பரவசம்
திருச்சதகம் - ஆனந்தாதீதம்
திருத்தோள் நோக்கம் - பிரபஞ்ச சுத்தி